Waterhouses woman raises £5000 for mountain rescue team